Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti LD, s.r.o.,
se sídlem: Praha 5-Zbraslav, K Mlíčníku 206, PSČ 15600
IČ: 65415744
DIČ: CZ65445744
Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 45072.

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 33/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost LD, s.r.o., se sídlem: Praha 5-Zbraslav, K Mlíčníku 206, PSČ 15600, IČ: 65415744, DIČ: CZ65445744, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 45072.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupující nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

KUPNÍ SMLOUVA

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího na adrese provozovny nebo na elektronické adrese objednavky@ucebnice-patologie.cz a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to doručením na adresu provozovny prodávajícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

OBJEDNÁVKA

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu www.ucebnice-patologie.cz

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží a jeho množství,
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky kupujícím v posledním kroku objednávkového formuláře.

Jakékoli připomínky k objednávce lze řešit na e-mailové adrese: objednavky@ucebnice-patologie.cz.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízeními Evropské unie zejména pak s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Veškeré informace o zpracování osobních údajů si můžete prohlédnout na www. učebnice-patologie.cz.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všechny ceny uvedené v e-shopu jsou uvedeny vč. DPH. Všechny aktuální ceny jsou uvedeny v samotné objednávce na e-shopu. Po zaplacení zboží bankovním převodem na účet prodávajícího i při plánované platbě dobírkou prodávající zašle v co nejkratším termínu zboží kupujícímu.

Platbu na účet provede kupující bankovním převodem přesně stanovené částky v českých korunách na účet prodávajícího. V případě zahraniční platby veškeré poplatky související s transakcí hradí kupující.

V případě objednávky s dodací adresou na Slovensku, která bude zasílána společností Geis a placena dobírkou, se celková cena zásilky přepočítává do eur pomocí kurzu získaného jako aktuální střední kurz české koruny vůči euru stanovený ČNB ke dni zpracování objednávky a vystavení faktury, který se vynásobí koeficientem 0,99 a zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

Zboží je zasíláno pouze na adresy v České a Slovenské republice.

Zákazník je povinný převzít zboží na dohodnutém místě a v dohodnutém čase osobně, nebo zabezpečit jeho převzetí. Převzetí zboží zákazník písemně potvrdí v dodacím listu, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Společně se zbožím obdrží zákazník účetní doklad (faktura), který zároveň slouží jako záruční list.

Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme a zboží se nám vrátí zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné související se zpátečním zasláním zboží). Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě.

Nezodpovídáme za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (Českou poštou, kurýrem) nebo za nesprávně udanou adresu příjemce. Zákazník nabývá vlastnického práva ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na zákazníka rovněž i nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Při přebírání zásilky je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen její obal (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez závad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít. V případě nepřevzetí nás prosím kontaktujte na objednavky@ucebnice-patologie.cz, reklamaci společně vyřídíme.

Spotřebitel má v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy sjednané v internetovém obchodu do 14 dní od převzetí zboží (postup viz výše – rozpor s kupní smlouvou). Zákazník má možnost zboží vrátit na vlastní náklady bez udání důvodu a následně mu bude vrácena platba pouze za zboží, nikoli za poštovné a balné. Vrácené zboží doručí zákazník na vlastní náklady a nepoškozené. Adresa na vrácení zásilky: LD s.r.o., Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

Záruční dobu stanovuje platná verze Občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 1. listopadu 2019