Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

Obsah

SVAZEK 1

PředmluvaPATOLOGIE – pilíře klinické medicíny
PDF ke stažení
Josef Zámečník
1
ÚvodHistorie patologie
Ivo Šteiner, Aleš Ryška
5

A. OBECNÉ MECHANISMY LIDSKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Kapitola 1Adaptace, nekróza, apoptóza a další změny životaschopnosti buněk
Roman Kodet | Pavel Dundr
 • 13 | ADAPTACE
  • Obecné principy adaptace
  • Hypertrofie
  • Hyperplázie
  • Atrofie
  • Metaplázie
 • 19 | BUNĚČNÁ SMRT
  • Nekróza
  • Gangréna
  • Apoptóza a další typy programované buněčné smrti
  • Nekroptóza
  • Autofagie
 • 30 | STÁRNUTÍ
 • 31 | SMRT ORGANISMU
  • Kadaverózní změny
13
Kapitola 2Hemodynamické příčiny lidských chorob
Tomáš Jirásek | Jan Laco
 • 35 | MÍSTNÍ PORUCHY OBĚHU
  • Trombóza
  • Embolie
 • 40 | PORUCHY TKÁŇOVÉ PERFUZE
  • Hyperémie
  • Hemoragie
  • Ischémie
  • Infarkt
 • 43 | PORUCHY HOMEOSTÁZY TEKUTIN
  • Edém
  • Dehydratace
 • 45 | CELKOVÉ PORUCHY OBĚHU
  • Příčiny oběhového selhání
  • Projevy oběhového selhání
  • Pravostranné srdeční selhání
  • Levostranné srdeční selhání
 • 48 | ŠOK
35
Kapitola 3Metabolické příčiny lidských chorob
Josef Zámečník | Helena Hůlková, Eva Honsová
 • 52 | INTRACELULÁRNÍ AKUMULACE KOMPLEXNÍCH SLOUČENIN – ÚVOD
  • Lyzozomální střádavá onemocnění – obecná koncepce
 • 55 | INTRACELULÁRNÍ AKUMULACE LIPIDŮ
  • Steatóza
  • Lipidózy
 • 59 | INTRACELULÁRNÍ AKUMULACE PROTEINŮ
  • Proteinopatie
 • 61 | INTRACELULÁRNÍ AKUMULACE GLYKOGENU
  • Glykogenózy
 • 63 | ORGANELÁRNÍ METABOLICKÉ CHOROBY
  • Peroxizomální choroby
  • Mitochondriální onemocnění
 • 65 | PORUCHY STAVBY MEZIBUNĚČNÉ HMOTY
  • Získané poruchy
  • Vrozené poruchy
  • Patologické zvápenatění (kalcifikace)
 • 69 | AMYLOIDÓZA
  • Generalizované amyloidózy
  • Lokalizované amyloidózy
  • Hereditární amyloidózy
 • 74 | PATOLOGIE PIGMENTŮ
  • Melanin
  • Lipopigmenty
  • Hematogenní pigmenty
  • Exogenní pigmentace
 • 84 | KRYSTALY A KONKREMENTY
51
Kapitola 4Zánět
Roman Kodet | Aleš Ryška
 • 88 | PŘÍČINY ZÁNĚTU
 • 89 | PATOGENEZE A MIKROSKOPICKÉ PROJEVY
  • Alterace – tkáňové poškození
  • Exsudativní složka zánětu
  • Buňky zánětu
  • Proliferativní a reparativní složka zánětu
 • 97 | MAKROSKOPICKÉ PROJEVY
 • 97 | SYSTÉMOVÉ PROJEVY
 • 98 | TYPY ZÁNĚTU
 • 99 | FORMY NESPECIFICKÉHO ZÁNĚTU
  • Exsudativní zánět
  • Proliferativní zánět
 • 108 | CHRONICKÝ NESPECIFICKÝ ZÁNĚT
 • 109 | SPECIFICKÝ (GRANULOMATÓZNÍ) ZÁNĚT
  • Tuberkulóza
  • Infekce atypickými mykobakteriemi
  • Sarkoidóza
  • Syfilis
  • Lepra
  • Infekční sklerom
  • Granulomatózně hnisavé záněty
87
Kapitola 5Hojení (regenerace a reparace) a fibróza
Josef Zámečník | Pavel Dundr
 • 125 | REGENERACE
  • Kmenové buňky
  • Molekulární mechanismy regenerace
  • Regenerační potenciál tkání
  • Podíl regenerace na procesu hojení
 • 128 | REPARACE A JIZVENÍ
  • Obecné principy reparace – granulační tkáň a jizvení
  • Faktory ovlivňující hojení
 • 130 | SPECIFICKÉ PŘÍKLADY HOJENÍ
  • Hojení ran
  • Hojení hematomu
  • Hojení trombu
  • Hojení nekrózy
  • Vhojování cizích těles
  • Hojení fraktury
 • 134 | FIBRÓZA PARENCHYMATÓZNÍCH ORGÁNŮ
125
Kapitola 6Imunitní příčiny lidských chorob
Eva Honsová | Jan Balko
 • 137 | HYPERSENZITIVNÍ POŠKOZENÍ TKÁNÍ
  • Imunopatologická reakce I. typu – anafylaktická
  • Imunopatologická reakce II. typu – cytotoxická
  • Imunopatologická reakce III. typu – imunokomplexová
  • Imunopatologická reakce IV. typu – opožděná
 • 141 | PATOLOGIE TRANSPLANTACÍ A REJEKCE
 • 142 | AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ
  • Obecné principy autoimunitních poruch
  • Systémový lupus erythematodes (SLE)
  • Sklerodermie
  • Sjögrenův syndrom
  • IgG4 choroba
 • 149 | IMUNODEFICIENCE
135
Kapitola 7Genetické příčiny lidských chorob
Josef Zámečník | Pavel Dundr
 • 152 | CHOROBY ZPŮSOBENÉ PORUCHAMI CHROMOZÓMŮ
  • CYTOGENETICKÉ PORUCHY
  • Numerické aberace chromozómů
  • Strukturální aberace chromozómů
 • 154 | ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBENÁ PORUCHAMI JEDNOHO GENU
  • Mutace genů
  • Další patogenní změny genů (bez mutace)
 • 156 | DRUHY DĚDIČNÝCH CHOROB PODLE TYPU JEJICH PŘENOSU
  • Onemocnění přenášená mendelovským typem dědičnosti
  • Nemendelovský typ dědičnosti
 • 157 | GENETICKÝ PODKLAD ČASTÝCH CHOROB – GENETICKÁ PREDISPOZICE
151
Kapitola 8Environmentální a nutriční příčiny lidských chorob
Leoš Křen | Ondřej Daum
 • 159 | NUTRIČNÍ PŘÍČINY
  • Obezita
  • Malnutrice
  • Avitaminózy a hypervitaminózy
  • Minerální látky a stopové prvky
 • 164 | CHEMICKÉ PŘÍČINY
  • Kouření tabáku
  • Alkohol
  • Ostatní intoxikace
 • 166 | FYZIKÁLNÍ PŘÍČINY
  • Termické poškození
  • Poškození elektrickým proudem
  • Poškození tlakem
  • Mechanické poškození
  • Poškození zářením
159
Kapitola 9Infekční příčiny lidských chorob
Josef Zámečník | Milan Trojánek
 • 169 | PŘENOS A VSTUPNÍ BRÁNY INFEKCÍ
  • Respirační infekce
  • Gastrointestinální infekce
  • Urogenitální infekce
  • Kožní infekce
 • 171 | ŠÍŘENÍ INFEKCE V ORGANISMU
  • Lokální šíření infekce
  • Generalizace infekce
 • 172 | JAK VYVOLÁVAJÍ MIKROBI ONEMOCNĚNÍ ČLOVĚKA
  • Mechanismy poškození organismu virovou infekcí
  • Mechanismy poškození organismu bakteriální infekcí
 • 173 | TKÁŇOVÁ REAKCE NA PŘÍTOMNOST INFEKCE
  • Histopatologická detekce mikroorganismů ve tkáni
 • 174 | PROBLEMATIKA NOZOKOMIÁLNÍCH INFEKCÍ
169
Kapitola 10Vývojové příčiny lidských chorob – malformace
Ludmila Hornofová | Adéla Matějková
 • 175 | ÚVOD, EPIDEMIOLOGIE
  • Terminologie
 • 177 | ETIOLOGIE VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD
  • Vnitřní příčiny
  • Vnější příčiny
  • Multifaktoriální vlivy
 • 179 | VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY V OBDOBÍ BLASTOGENEZE
175
Kapitola 11Obecná onkologie
Josef Zámečník | Aleš Ryška
 • 181 | ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NÁDORŮ
  • Definice
  • Teorie vzniku a progrese nádoru
 • 184 | BENIGNÍ versus MALIGNÍ
 • 188 | ŠÍŘENÍ MALIGNÍCH NÁDORŮ
  • Lokální invaze a infiltrativní růst
  • Metastazování
 • 191 | KLINICKÉ PROJEVY NÁDORŮ
 • 193 | DIAGNOSTIKA NÁDORŮ
  • Zobrazovací metody a funkční zobrazení
  • Biochemické markery nádorů
  • Onkopatologie – tkáňová diagnostika nádorů
  • Typing, grading a staging nádorů
 • 196 | EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ
  • Situace v ČR a mezinárodní porovnání
  • Epidemiologické faktory nádorů
 • 198 | ETIOLOGIE NÁDORŮ
  • Chemické příčiny
  • Fyzikální příčiny
  • Biologické příčiny
  • Hormony a nádorový růst
 • 204 | MOLEKULÁRNÍ KANCEROGENEZE
  • Základní koncepce molekulární kancerogeneze
  • Mechanismy aktivace a inaktivace genů v nádorech
  • Znaky definující maligní nádorový fenotyp
 • 223 | PREDISPOZICE K NÁDORŮM A PREKANCERÓZY
  • Vrozené predispozice
  • Získané predispozice – prekancerózy
 • 226 | PSEUDOTUMORY A CYSTY
181
Kapitola 12Klasifikace nádorů 1 – Epitelové nádory
Jan Soukup | Ondřej Daum
 • 229 | OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
  • Klasifikace a názvosloví
  • Vlastnosti epitelových nádorů
  • Vznik epitelových nádorů a prekancerózy
 • 232 | NÁDORY Z POVRCHOVÉHO EPITELU
  • Dlaždicobuněčný papilom
  • Prekancerózy dlaždicového epitelu
  • Dlaždicobuněčný karcinom
  • Bazocelulární karcinom (bazaliom)
  • Uroteliální nádory
 • 236 | NÁDORY ZE ŽLAZOVÉHO EPITELU
  • Adenomy
  • Prekancerózy žlazového epitelu
  • Adenokarcinomy
 • 238 | JINÉ EPITELOVÉ NÁDORY
229
Kapitola 13Klasifikace nádorů 2 – Neuroendokrinní nádory
Tomáš Jirásek | Markéta Hermanová
 • 239 | OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
  • Terminologie
  • Lokalizace
  • Genetika
 • 240 | MORFOLOGIE
 • 241 | BIOLOGICKÉ CHOVÁNÍ A KLINICKÉ PROJEVY
239
Kapitola 14Klasifikace nádorů 3 – Mezenchymální nádory
Josef Zámečník | Iva Zambo
 • 244 | NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
 • 248 | NÁDORY A PSEUDOTUMORY S FIBROBLASTICKOU A MYOFIBROBLASTICKOU DIFERENCIACÍ
  • Nodulární fasciitida
  • Fibromatózy
  • Solitární fibrózní tumor
  • Fibrosarkom
  • Myxofibrosarkom
  • Fibrohistiocytární“ nádory
 • 250 | NÁDORY S ADIPOCYTÁRNÍ DIFERENCIACÍ
  • Lipom
  • Liposarkom
 • 251 | NÁDORY S HLADKOSVALOVOU DIFERENCIACÍ
  • Leiomyom
  • Leiomyosarkom
 • 252 | NÁDORY S RHABDOMYOCELULÁRNÍ DIFERENCIACÍ
  • Rhabdomyosarkom
 • 253 | VASKULÁRNÍ NÁDORY
  • Benigní vaskulární nádory a pseudotumory
  • Low grade maligní vaskulární nádory
  • High grade maligní vaskulární nádory
 • 255 | NÁDORY NEJISTÉ HISTOGENEZE
 • 256 | NEDIFERENCOVANÉ SARKOMY
243
Kapitola 15Klasifikace nádorů 4 – Germinální nádory
Radek Jakša | Petr Škapa
 • 259 | SEMINOMOVÉ NÁDORY
 • 259 | NESEMINOMOVÉ NÁDORY
  • Embryonální karcinom
  • Nádor ze žloutkového váčku
  • Choriokarcinom
  • Teratom
257
Kapitola 16Klasifikace nádorů 5 – Neuroektodermální nádory
Josef Zámečník | Markéta Hermanová
 • 264 | NÁDORY Z POCHVY PERIFERNÍHO NERVU
  • Schwannom
  • Neurofibrom
  • Maligní nádor z pochvy periferního nervu
 • 266 | NÁDORY Z AUTONOMNÍCH GANGLIÍ A PARAGANGLIÍ
  • Neuroblastické nádory autonomního nervového systému
  • Paragangliomy a feochromocytom
263
Kapitola 17Klasifikace nádorů 6 – Obecná hematoonkologie
Vít Campr | Markéta Nová
 • 269 | LEUKÉMIE
 • 270 | LYMFOMY
 • 271 | HEMATOONKOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
269
Kapitola 18Prediktivní patologie – vyšetřování nádorů pro indikaci cílené léčby
Aleš Ryška | Pavel Dundr
 • 275 | PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKA V PATOLOGII
  • Koncept personalizované medicíny
  • Mechanismy účinku cílené léčby
  • Metodika prediktivního testování
 • 278 | PŘÍKLADY INDIKACÍ PREDIKTIVNÍHO TESTOVÁNÍ
  • Karcinom prsu
  • Kolorektální karcinom
  • Karcinom plic
  • Melanom
  • Karcinom žaludku
  • Gastrointestinální stromální tumor
 • 281 | KONCEPT IMUNOTERAPIE MALIGNÍCH NÁDORŮ
 • 282 | LIMITACE PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY
275

SVAZEK 2

B. PATOLOGIE ORGÁNOVÝCH SYSTÉMŮ

Kapitola 19Patologie cév
Eva Honsová | Ondřej Fabián
 • 285 | ONEMOCNĚNÍ TEPEN
  • Systémová hypertenze
  • Degenerativní nemoci tepen
  • Aneuryzmata
  • Disekce aorty
  • Vaskulitidy
 • 297 | ONEMOCNĚNÍ ŽIL
  • Varixy
  • Trombóza žil a tromboflebitida
 • 297 | ONEMOCNĚNÍ LYMFATIK
285
Kapitola 20Patologie srdce
Adéla Matějková | Ludmila Hornofová, Ondřej Fabián
 • 299 | VROZENÉ SRDEČNÍ VADY
  • Vybrané klinicky významné vrozené srdeční vady
 • 307 | ONEMOCNĚNÍ ENDOKARDU
  • Infekční endokarditida
  • Nebakteriální (neinfekční) záněty endokardu
  • Chlopenní vady
 • 315 | ONEMOCNĚNÍ MYOKARDU
  • Ischemická choroba srdeční
  • Kardiomyopatie
  • Myokarditidy
 • 325 | ONEMOCNĚNÍ PERIKARDU
  • Nahromadění tekutiny v perikardu
  • Perikarditida
 • 326 | ZMĚNY SRDCE PŘI SYSTÉMOVÉ A PLICNÍ HYPERTENZI
  • Systémová hypertenze
  • Plicní hypertenze
 • 327 | NÁDORY SRDCE
 • 328 | PATOLOGIE KARDIOVASKULÁRNÍCH INTERVENCÍ
 • 330 | TRANSPLANTACE SRDCE
299
Kapitola 21Hematopatologie 1 – Poruchy erytrocytů
Vít Campr | Markéta Nová
 • 331 | ANÉMIE
  • Sideropenická anémie
  • Megaloblastové anémie
  • Hemolytické anémie
 • 338 | POLYCYTÉMIE
331
Kapitola 22Hematopatologie 2 – Poruchy kostní dřeně
Vít Campr | Markéta Nová
 • 339 | CHRONICKÉ MYELOPROLIFERACE
  • Obecné vlastnosti chronických myeloproliferací
  • Chronická myeloidní leukémie
  • Polycythaemia vera
  • Primární myelofibróza
  • Esenciální trombocytémie
 • 344 | MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM
 • 346 | AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE
 • 347 | AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÁ LEUKÉMIE
 • 348 | CHRONICKÉ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE
  • Chronická lymfocytární leukémie
  • Leukémie z vlasatých buněk
 • 350 | PLAZMOCYTÁRNÍ NÁDORY
  • Plazmocytární myelom
 • 352 | HISTIOCYTÓZY
  • Histiocytóza z langerhansových buněk
 • 352 | ÚTLUM KOSTNÍ DŘENĚ A APLASTICKÁ ANÉMIE
 • 353 | TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ
339
Kapitola 23Hematopatologie 3 – Patologie lymfatických uzlin a sleziny
Roman Kodet | Vít Campr
 • 355 | LYMFADENITIDY
  • Reaktivní hyperplázie lymfatických uzlin
  • Granulomatózní lymfadenitidy
  • Další typy lymfadenopatií
 • 361 | LYMFOMY
  • Etiopatogeneze
  • Obecné rysy
  • Nádory z prekurzorů B a T lymfoidních buněk
  • Nádory ze zralých (periferních) B buněk
  • Nádory z periferních T a NK buněk
  • Hodgkinův lymfom
  • Histiocytózy a nádory z retikulárních buněk
  • Méně časté primární nádory a nádorům podobné léze lymfatických uzlin
 • 378 | METASTATICKÉ NÁDORY LYMFATICKÝCH UZLIN
 • 379 | PATOLOGIE SLEZINY
  • Splenomegalie
  • Vývojové vady sleziny
  • Ruptura sleziny
  • Cirkulační poruchy
  • Nespecifické akutní záněty
  • Jiné nenádorové stavy sleziny
  • Cysty a nádory sleziny
355
Kapitola 24Hematopatologie 4 – Krvácivé choroby
Josef Zámečník | Tomáš Jirásek
 • 386 | TROMBOCYTOPENIE
  • Idiopatická trombocytopenická purpura
  • Trombotické mikroangiopatie
 • 388 | TROMBOCYTOPATIE
 • 388 | KOAGULOPATIE
  • Získané koagulopatie
  • Vrozené koagulopatie
 • 389 | VASKULOPATICKÉ KRVÁCENÍ
 • 389 | DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULOPATIE – DIC
385
Kapitola 25Patologie dýchacích cest a středního ucha
Jan Laco | Alena Skálová
 • 391 | VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY
  • Vrozené vývojové vady dutiny nosní a vedlejších dutin nosních
  • Vrozené vývojové vady hltanu a hrtanu
 • 392 | ZÁNĚTY HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH A HRTANU
  • Záněty dutiny nosní a vedlejších dutin nosních
  • Záněty hltanu
  • Záněty hrtanu
 • 398 | ZÁNĚTY STŘEDNÍHO UCHA
 • 399 | NÁDORY DUTINY NOSNÍ A VEDLEJŠÍCH DUTIN NOSNÍCH
  • Benigní nádory
  • Maligní nádory
 • 400 | NÁDORY HLTANU
  • Benigní nádory
  • Maligní nádory
 • 402 | NÁDORY HRTANU A TRACHEY
  • Nepravé nádory
  • Benigní nádory
  • Maligní nádory
391
Kapitola 26Patologie plic
Radoslav Matěj, Markéta Nová | Martina Vašáková
 • 405 | MALFORMACE PLIC
 • 406 | ATELEKTÁZA A KOLAPS PLIC
  • Atelektáza
  • Kolaps plíce
 • 408 | ONEMOCNĚNÍ PLICNÍ CIRKULACE
  • Edém plic
  • Plicní embolie
  • Infarkt plíce
  • Plicní hypertenze
  • Plicní vaskulitidy
  • Difúzní alveolární hemoragie
 • 411 | SYNDROM AKUTNÍ RESPIRAČNÍ TÍSNĚ
 • 413 | CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ CHOROBY
  • Chronická obstrukční plicní nemoc
  • Emfyzém plic
  • Chronická bronchitida
  • Astma bronchiale
  • Bronchiektázie
 • 417 | CHRONICKÉ INTERSTICIÁLNÍ (RESTRIKTIVNÍ) CHOROBY PLICNÍ
  • Intersticiální fibrózy plicní
  • Granulomatózní záněty plic
  • Pneumokoniózy
 • 427 | INFEKČNÍ ZÁNĚTY PLIC
  • Bakteriální záněty
  • Virové pneumonie
  • Mykotická onemocnění plic
  • Tuberkulóza plic
  • Atypická mykobakterióza
 • 435 | NÁDORY PLIC
  • Bronchogenní karcinom
  • Ostatní plicní nádory
  • Sekundární plicní nádory
 • 439 | TRANSPLANTACE PLIC
405
Kapitola 27Patologie pleury, mediastina a thymu
Josef Zámečník | Radoslav Matěj
 • 441 | PATOLOGIE PLEURY
  • Patologický obsah pleurální dutiny
  • Záněty pleury
  • Nádory pleury
 • 444 | PATOLOGIE MEDIASTINA
  • Zánětlivá onemocnění mediastina
  • Emfyzém mediastina
  • Nádory a jiné expanzivní procesy mediastina
 • 447 | PATOLOGIE THYMU
  • Hypoplázie, ageneze a atrofie thymu
  • Hyperplázie thymu
  • Thymomy a karcinomy thymu
  • Neepiteliální nádory thymu
441
Kapitola 28Patologie dutiny ústní a slinných žláz
Alena Skálová | Jan Laco
 • 449 | VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY
  • Malformace dutiny ústní a obličeje
  • Vrozené vývojové vady zubů
 • 450 | STOMATITIDY
 • 452 | HYPERPLASTICKÉ LÉZE DUTINY ÚSTNÍ
 • 452 | NÁDORY DUTINY ÚSTNÍ
  • Benigní nádory
  • Maligní nádory
 • 454 | ONEMOCNĚNÍ ZUBŮ
  • Zubní kaz a jeho komplikace
  • Čelistní cysty
  • Odontogenní nádory
 • 456 | NENÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ SLINNÝCH ŽLÁZ
  • Sialolitiáza
  • Sialoadenitidy
  • Funkční poruchy slinných žláz
  • Cysty slinných žláz
 • 458 | NÁDORY SLINNÝCH ŽLÁZ
  • Benigní nádory
  • Maligní nádory
449
Kapitola 29Patologie GIT
Ondřej Daum | Markéta Hermanová
 • 461 | MALFORMACE GIT
  • Malformace jícnu
  • Malformace žaludku
  • Malformace střev
 • 466 | ONEMOCNĚNÍ JÍCNU
  • Achalazie
  • Hiátová hernie
  • Jícnové divertikly
  • Jícnové varixy
  • Záněty jícnu
  • Nádory jícnu
 • 476 | ONEMOCNĚNÍ ŽALUDKU
  • Obecné principy
  • Záněty žaludku
  • Gastroduodenální vředová choroba
  • Pseudotumory žaludku
  • Nádory žaludku
 • 488 | ONEMOCNĚNÍ STŘEV
  • Cévní poruchy střeva
  • Malabsorpční syndrom
  • Infekční střevní záněty
  • Idiopatické střevní záněty
  • Další neinfekční střevní záněty
  • Apendicitida
  • Divertikly a divertikulitida
  • Střevní polypy
  • Střevní polypózy
  • Maligní nádory střeva a anu
  • Změny polohy a průsvitu střeva
 • 519 | ONEMOCNĚNÍ PERITONEA
  • Patologický obsah v dutině břišní
  • Peritonitida
  • Hernie a prolaps
  • Nádory a pseudotumory peritonea
461
Kapitola 30Patologie jater a žlučových cest
Eva Honsová | Markéta Hermanová, Víta Žampachová
 • 529 | MALFORMACE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST
  • Ciliopatie jater
 • 529 | ZÁKLADNÍ PROJEVY JATERNÍCH PORUCH
  • Ikterus
  • Cholestáza
  • Jaterní selhání
 • 531 | ZÁKLADNÍ MECHANISMY POŠKOZENÍ JATER
 • 533 | CIRHÓZA JATER
 • 536 | ZÁNĚTY JATER
  • Virové hepatitidy
  • Autoimunitní hepatitidy
  • Jaterní absces
 • 539 | TOXICKÉ POŠKOZENÍ JATER
  • Poškození jater alkoholem
  • Léková a další toxická poškození jater
 • 541 | METABOLICKÉ PORUCHY JATER
  • Nealkoholická steatóza jater
  • Vrozené metabolické poruchy
  • Reyův syndrom
 • 543 | CHOROBY INTRAHEPATÁLNÍCH A EXTRAHEPATÁLNÍCH ŽLUČOVÝCH CEST
  • Primární biliární cholangitida
  • Primární sklerozující cholangitida
  • Sekundární biliární cirhóza
  • Biliární atrézie
 • 545 | CIRKULAČNÍ PORUCHY JATER
 • 545 | NÁDORY A PSEUDOTUMORY JATER
  • Benigní nádory jater
  • Hepatocelulární karcinom
  • Cholangiocelulární karcinom
  • Smíšené karcinomy
 • 547 | TRANSPLANTACE JATER
 • 548 | ONEMOCNĚNÍ ŽLUČNÍKU A EXTRAHEPATICKÝCH ŽLUČOVÝCH CEST
  • Cholelitiáza
  • Cholecystitida
  • Cholangitida
  • Nádory žlučníku a žlučových cest
527
Kapitola 31Patologie pankreatu
Markéta Hermanová | Ondřej Daum
 • 551 | MALFORMACE PANKREATU
 • 552 | CYSTICKÁ FIBRÓZA PANKREATU
 • 553 | ZÁNĚTY PANKREATU
  • Akutní pankreatitida
  • Chronická pankreatitida
 • 558 | NÁDORY PANKREATU
 • 559 | NÁDORY EXOKRINNÍHO PANKREATU
  • Prekurzorové/premaligní léze a molekulární patogeneze karcinomu pankreatu
  • Duktální adenokarcinom pankreatu
  • Cystické nádory pankreatu
  • Ostatní nádory pankreatu
 • 562 | NÁDORY ENDOKRINNÍHO PANKREATU
551
Kapitola 32Nefropatologie
Jaromír Háček, Eva Honsová | Iva Svobodová
 • 568 | PROJEVY RENÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ
 • 569 | KLINICKÉ SYNDROMY POSTIŽENÍ LEDVIN
 • 571 | NEMOCI GLOMERULŮ A JEJICH DIAGNOSTIKA
  • Glomerulopatie projevující se proteinurií nebo nefrotickým syndromem
  • Glomerulopatie projevující se izolovanou nebo převažující hematurií
  • Glomerulopatie projevující se akutním nefritickým syndromem
  • Rychle progredující glomerulonefritidy
 • 580 | ONEMOCNĚNÍ LEDVIN V RÁMCI SYSTÉMOVÝCH CHOROB
  • Lupusová nefritida
 • 581 | CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN
  • Postižení ledvin při arteriální hypertenzi
  • Infarkt ledviny
  • Trombotické mikroangiopatie
  • Chronická glomerulonefritida – „end stage kidney“
 • 583 | ONEMOCNĚNÍ POSTIHUJÍCÍ TUBULY A INTERSTICIUM
  • Akutní tubulární poškození / nekróza
  • Tubulointersticiální nefritidy
 • 587 | TRANSPLANTACE LEDVINY
565
Kapitola 33Urologická patologie
Ondřej Hes | Jaromír Háček
 • 589 | MALFORMACE UROGENITÁLNÍHO SYSTÉMU
  • Malformace ledvin
  • Malformace močového měchýře
  • Malformace močové trubice a penisu
  • Malformace varlete
 • 591 | NÁDORY LEDVIN
  • Benigní nádory
  • Renální karcinomy
  • Angiomyolipom
 • 595 | ONEMOCNĚNÍ VÝVODNÝCH CEST MOČOVÝCH
  • Urolitiáza
  • Hydronefróza
  • Záněty vývodných cest močových
  • Nádory vývodných cest močových
 • 599 | ONEMOCNĚNÍ PENISU
  • Záněty penisu
  • Nádory penisu
 • 600 | ONEMOCNĚNÍ VARLETE A NADVARLETE
  • Torze varlete
  • Záněty varlete
  • Nádory varlete
 • 603 | ONEMOCNĚNÍ PROSTATY
  • Prostatitida
  • Hyperplázie prostaty
  • Nádory prostaty
589

SVAZEK 3

Kapitola 34Gynekopatologie
Pavel Dundr, Kristýna Němejcová, Michaela Bártů | Petr Škapa
 • 609 | ONEMOCNĚNÍ VULVY
  • Záněty vulvy
  • Nenádorové epitelové léze
  • Nádory vulvy
 • 613 | ONEMOCNĚNÍ VAGINY
  • Záněty vaginy
  • Pseudotumory vaginy
  • Vaginální adenóza
  • Nádory vaginy
 • 615 | ONEMOCNĚNÍ DĚLOŽNÍHO HRDLA
  • Cervicitida
  • Pseudotumory a další nenádorové ložiskové léze děložního hrdla
  • Prekancerózy a nádory děložního hrdla
 • 619 | ONEMOCNĚNÍ DĚLOŽNÍHO TĚLA
  • Endometritida
  • Adenomyóza
  • Endometrióza
  • Funkční změny endometria, dysfunkční krvácení a hyperplázie endometria
  • Endometriální polypy
  • Prekancerózy a nádory endometria
  • Nádory myometria
  • Endometriální stromální nádory
 • 626 | ONEMOCNĚNÍ VEJCOVODŮ
  • Záněty vejcovodů
  • Nádory vejcovodů
 • 627 | ONEMOCNĚNÍ OVARIÍ
  • Syndrom polycystických ovarií
  • Ovariální cysty
  • Nádory ovaria
  • Epitelové nádory
  • Sex-cord stromální nádory
  • Germinální nádory
609
Kapitola 35Patologie těhotenství
Petr Škapa | Pavel Dundr
 • 637 | MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ
 • 639 | ONEMOCNĚNÍ PLACENTY, PUPEČNÍKU A PLODOVÝCH OBALŮ
  • Abnormality placenty
  • Abnormality pupečníku
  • Záněty placenty, plodových obalů a pupečníku
 • 645 | GESTAČNÍ TROFOBLASTICKÁ NEMOC
  • Perzistující trofoblastická invaze
  • Hydatidózní mola
  • Gestační choriokarcinom
 • 650 | (PRE) EKLAMPSIE
 • 652 | AKUTNÍ KOMPLIKACE TĚHOTENSTVÍ A PORODU U MATKY
637
Kapitola 36Patologie prsu
Aleš Ryška | Alena Skálová
 • 656 | VÝVOJOVÉ PORUCHY PRSU
 • 656 | ZÁNĚTY PRSU
 • 657 | NENÁDOROVÉ LOŽISKOVÉ LÉZE
  • Fibrocystické změny
  • Další nenádorové léze prsu
 • 658 | BENIGNÍ NÁDORY PRSU
 • 660 | MALIGNÍ NÁDORY PRSU
  • Karcinom prsu
  • Pagetova nemoc bradavky
  • Phyllodes tumor
 • 667 | PATOLOGIE MUŽSKÉHO PRSU
  • Gynekomastie
  • Karcinom mužského prsu
655
Kapitola 37Patologie centrálního nervového systému
Josef Zámečník | Radoslav Matěj, Petr Marusič
 • 670 | OBECNÁ NEUROPATOLOGIE
  • Edém mozku
  • Hydrocefalus
  • Nitrolební hypertenze
 • 673 | PORUCHY NEUROGENEZE
  • Poruchy uzávěru nervové trubice
  • Poruchy vývoje telencefala
  • Vývojové poruchy v zadní jámě lební
  • Malformace míchy
 • 675 | TRAUMATA CNS
 • 675 | CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
  • Cévní malformace CNS
  • Cévní mozkové příhody
  • Ischémie CNS
  • Intrakraniální krvácení
  • Poškození mozku při systémové hypertenzi
 • 681 | NEUROINFEKCE
  • Meningitida
  • Absces mozku
  • Virové encefalitidy
  • Mykotické infekce
  • Parazitární infekce
  • HIV encefalopatie
 • 687 | PRIONÓZY
 • 689 | DEMYELINIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ CNS
  • Roztroušená skleróza
  • Ostatní získaná demyelinizační onemocnění
  • Vrozené poruchy myelinizace – leukodystrofie
 • 692 | METABOLICKÉ A TOXICKÉ ENCEFALOPATIE
  • Vrozené poruchy metabolismu CNS
  • Získané poruchy metabolismu CNS
  • Intoxikace CNS
 • 693 | NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ
  • Kortikální neurodegenerace
  • Neurodegenerace bazálních ganglií
  • Onemocnění motorických neuronů
  • Spinocerebelární degenerace
 • 700 | NÁDORY CNS
  • Gliomy
  • Embryonální nádory CNS
  • Nádory mozkových a míšních plen
  • Ostatní primární nádory CNS
  • Mozkové metastázy
  • Mozkové cysty
  • Paraneoplastické syndromy
 • 705 | NEUROKUTÁNNÍ SYNDROMY
  • Neurofibromatóza 1. typu
  • Neurofibromatóza 2. typu
  • Tuberózní skleróza
  • Vaskulární syndromy – angiomatózy
 • 706 | PATOLOGIE FARMAKOREZISTENTNÍ
  • EPILEPSIE
  • Hipokampální skleróza
  • Epileptogenní malformace mozkové kůry
  • Fokální epilepsie asociovaná s nádory
 • 707 | ONEMOCNĚNÍ OKA
  • Onemocnění očních víček
  • Onemocnění očního bulbu
  • Oftalmologické projevy systémových onemocnění
  • Glaukom
  • Poranění oka
  • Nádory oka
  • Refrakční (dioptrické) vady oka
669
Kapitola 38Neuromuskulární patologie
Josef Zámečník | Markéta Hermanová
 • 711 | ONEMOCNĚNÍ NERVU – PERIFERNÍ NEUROPATIE
 • 714 | ONEMOCNĚNÍ NERVOSVALOVÉ PLOTÉNKY
  • Myasthenia gravis
 • 714 | ONEMOCNĚNÍ KOSTERNÍHO SVALU – MYOPATIE
  • Obecné rysy a morfologie svalových onemocnění
  • Svalové dystrofie
  • Kongenitální myopatie
  • Autoimunitní myopatie (myozitidy)
  • Metabolické myopatie
  • Myotonické poruchy a kanalopatie
711
Kapitola 39Patologie kostí a kloubů
Iva Zambo | Aleš Kohout
 • 719 | NENÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ
  • Malformace kostí
  • Osteoporóza
  • Zlomeniny kostí a jejich hojení
  • Osteonekróza
  • Metabolické osteopatie
  • Osteomyelitida
  • Tuberkulóza kostí
  • Pagetova choroba kostí
  • Pseudotumory a cysty kostí
 • 732 | NÁDORY KOSTÍ
  • Osteogenní nádory
  • Chondrogenní nádory
  • Obrovskobuněčný nádor kosti
  • Ewingův sarkom
  • Chordom
 • 739 | ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ
  • Artróza (osteoartritida)
  • Spondylóza a spondyloartróza (spondyloartritida)
  • Infekční záněty kloubů
  • Imunitně podmíněné záněty kloubů
  • Artritidy sdružené s metabolickým defektem
  • Nádory kloubů
719
Kapitola 40Patologie endokrinního systému
Jaroslava Dušková | Aleš Ryška
 • 749 | ONEMOCNĚNÍ HYPOFÝZY
  • Hyperpituitarismus a adenomy hypofýzy
  • Hypopituitarismus
  • Neurohypofyzární syndromy
  • Další nádory hypofýzy a tureckého sedla
 • 753 | ONEMOCNĚNÍ NADLEDVIN
  • Poruchy funkce nadledvin
  • Nádory kůry nadledvin
  • Nádory dřeně nadledvin
 • 757 | ONEMOCNĚNÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
  • Poruchy funkce štítné žlázy
  • Hyperplázie štítné žlázy
  • Záněty štítné žlázy
  • Nádory štítné žlázy
 • 763 | ONEMOCNĚNÍ PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK
  • Hypoparatyreóza
  • Hyperparatyreóza
  • Adenom a karcinom příštítného tělíska
 • 765 | MEN – SYNDROMY MNOHOČETNÉ ENDOKRINNÍ NEOPLÁZIE
749
Kapitola 41Diabetes mellitus
Josef Zámečník | Kateřina Štechová
 • 768 | TYPY DIABETU
 • 770 | PATOGENEZE A PROJEVY
  • DM 1. typu
  • DM 2. typu
  • Monogenní diabetes
 • 772 | KOMPLIKACE DIABETU
  • Akutní metabolické komplikace
  • Chronické komplikace
767
Kapitola 42Patologie kůže
Svetlana Brychtová | Denisa Kacerovská
 • 779 | ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE
 • 780 | DERMATÓZY / DERMATITIDY – OBECNÉ RYSY
 • 781 | NEINFEKČNÍ DERMATITIDY
  • Lichenoidní dermatózy
  • Psoriaziformní dermatózy
  • Spongiotické dermatitidy
  • Puchýřnaté dermatitidy
  • Granulomatózní dermatitidy
  • Vaskulární nemoci kůže
 • 788 | INFEKČNÍ DERMATITIDY
  • Bakteriální kožní infekce
  • Kožní mykózy
  • Virové infekce
 • 790 | ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI DERMIS A PODKOŽÍ
  • Systémová onemocnění pojiva
  • Zánětlivé nemoci podkoží
 • 791 | NÁDORY KŮŽE
  • Nádory a pseudotumory epidermis
  • Melanocytární léze
  • Nádory a pseudotumory kožních adnex
  • Mezenchymální nádory kůže
  • Nádory hematopoetického a lymfoidního původu
 • 798 | KOŽNÍ PROJEVY CHOROB VNITŘNÍCH ORGÁNŮ
777

C. PEDIATRICKÁ PATOLOGIE

Kapitola 43Perinatální patologie
Jan Soukup | Adéla Matějková
 • 802 | NEZRALOST NOVOROZENCŮ A PATOLOGIE PLODU PŘED PORODEM
  • Fetální hydrops
 • 805 | POŠKOZENÍ PLODU PŘI PORODU
  • Porodní asfyxie
  • Poranění plodu za porodu
 • 807 | PORUCHY POSTNATÁLNÍ ADAPTACE
 • 809 | SYNDROM NÁHLÉHO ÚMRTÍ DÍTĚTE
801
Kapitola 44Nádory dětí a dospívajících
Roman Kodet | Marta Ježová
 • 812 | ZÁKLADNÍ PŘEHLED NÁDORŮ DĚTSKÉHO VĚKU
 • 813 | SPECIFICKÉ JEDNOTKY
  • Nádory měkkých tkání
  • Neuroblastické nádory
  • Nádory ledvin
  • Nádory oka
  • Nádory jater
 • 828 | ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
811

D. PATOLOGIE SYSTÉMOVÝCH INFEKCÍ

Kapitola 45Patologie vybraných systémových infekcí 1 – Virové a bakteriální infekce
Josef Zámečník | Milan Trojánek
 • 833 | VIROVÉ INFEKCE
  • Infekce herpetickými viry
  • Virové exantémy
  • Transformující virové infekce – onkogenní virová onemocnění
  • Respirační virové infekce
 • 840 | BAKTERIÁLNÍ INFEKCE
  • Stafylokokové infekce
  • Streptokokové infekce
  • Pneumokokové infekce
  • Neisseriové infekce
  • Respirační bakteriální infekce
  • Oportunní a nozokomiální infekce gram-negativními
  • bakteriemi u oslabených jedinců
  • Primárně enteropatogenní bakteriální infekce
  • Bakteriální zoonózy a onemocnění přenášená hmyzem
  • Infekce způsobené chlamydiemi a mykoplazmaty
  • Klostridiové infekce
833
Kapitola 46Patologie vybraných systémových infekcí 2 – Mykózy a parazitární infekce
Josef Zámečník | Milan Trojánek
 • 853 | MYKÓZY
  • Kandidóza
  • Aspergilóza a zygomykóza
  • Pneumocystóza
  • Časté méně závažné mykózy
  • Vzácné závažné mykózy
 • 855 | PROTOZOÁRNÍ NÁKAZY
  • Toxoplazmóza
  • Malárie
  • Nákazy měňavkami (amébami)
  • Další protozoární nákazy
 • 857 | HELMINTÓZY
  • Střevní nematodózy
  • Tkáňové nematodózy
  • Infekce vyvolané motolicemi
  • Infekce vyvolané tasemnicemi
853
Kapitola 47Patologie vybraných systémových infekcí 3 – Infekce HIV / AIDS
Josef Zámečník | Milan Trojánek
859

E. METODIKA MODERNÍ DIAGNOSTICKÉ PATOLOGIE

Kapitola 48Základy laboratorní patologie
Marcela Mrhalová | Jaroslava Dušková, Miroslav Koblížek
 • 865 | VYMEZENÍ OBORU PATOLOGIE
  • Náplň oboru
  • Pracoviště patologie v české republice
  • Laboratorní úseky ústavů patologie
 • 867 | BIOPTICKÝ A CYTOLOGICKÝ MATERIÁL
  • Druhy biologického materiálu
  • Transport a zpracování materiálu
  • Průvodní listy a žádanky
  • Chyby při odběru a zasílání materiálu
 • 868 | FIXACE TKÁNÍ
 • 870 | HISTOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ TKÁNÍ
  • Přikrajování tkáně
  • Zalévání do parafinového bloku
  • Krájení histologických řezů, mikrotomy
  • Skladování a archivace materiálu
  • TMA – „tissue microarrays“
  • Automatizace v patologii
  • Digitální patologie
 • 872 | JEDNOTLIVÁ VYŠETŘENÍ BIOPTICKÁ, CYTOLOGICKÁ A PEROPERAČNÍ
  • Bioptická vyšetření tkání
  • Cytologická vyšetření
  • Peroperační vyšetření
 • 875 | HISTOLOGICKÉ BARVICÍ METODY
 • 876 | ENZYMOVÁ HISTOCHEMIE
865
Kapitola 49Mikroskopovací techniky v patologii
Marcela Mrhalová | Jaroslava Dušková, Miroslav Koblížek
 • 877 | ZÁKLADNÍ POJMY V MIKROSKOPII
 • 879 | KLASICKÝ SVĚTELNÝ MIKROSKOP
  • Optické části mikroskopu
  • Zvětšení světelného mikroskopu
  • Typy pozorování
 • 880 | FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP
  • Fluorescence
  • Rozdíly od klasického světelného mikroskopu
  • Využití v patologii
 • 881 | SPECIÁLNÍ TYPY MIKROSKOPŮ
  • Stereoskopický mikroskop
  • Mikroskop s fázovým kontrastem
  • Polarizační mikroskop
  • Konfokální mikroskop
 • 882 | ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE
  • Ultrastrukturální vyšetření TEM
  • Speciální techniky v TEM
  • Aplikace v diagnostické patologii
877
Kapitola 50Proteinová diagnostika v patologii
Marcela Mrhalová, Jarmila Čandová | Alena Skálová, Miroslav Koblížek
 • 885 | IMUNOHISTOCHEMICKÉ TECHNIKY
  • Antigeny
  • Primární protilátky
  • Postup imunohistochemického vyšetření
  • Hodnocení výsledků
  • Kontrola kvality
  • Využití imunohistochemických vyšetření v patologii
  • Automatizace v imunohistochemických technikách
 • 892 | PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE
  • Materiál a jeho zpracování
  • Průtokový cytometr a analýza dat
  • Využití v patologii
885
Kapitola 51DNA / RNA diagnostika v patologii
Markéta Kalinová, Marcela Mrhalová | Tomáš Vaněček, Miroslav Koblížek
 • 895 | IN SITU HYBRIDIZACE
  • CISH a FISH
  • Typy materiálu pro FISH
  • Příprava sond pro FISH
  • Provedení FISH
  • Hodnocení FISH
  • Využití FISH v patologii
  • Ostatní hybridizační techniky
 • 901 | MOLEKULÁRNÍ METODY V PATOLOGII
  • Typy materiálu pro molekulární vyšetření
  • Izolace nukleových kyselin
  • Laserová mikrodisekce
  • Polymerázová řetězová reakce (PCR)
  • MLPA
  • Minimální reziduální / diseminovaná nemoc
  • Sekvenace DNA
  • Sekvenování nové generace (NGS)
  • Mikročipy (biočipy)
  • Tekutá biopsie
895
Kapitola 52Pitva
Ivo Šteiner | Jaroslava Dušková
 • 911 | DRUHY PITEV
  • Anatomická pitva
  • Patologicko-anatomická pitva
  • Zdravotní pitva
  • Soudní pitva
 • 912 | PATOLOGICKO-ANATOMICKÁ PITVA
911