Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Na Lékařské fakultě UK v Plzni pracuje v Šiklově ústavu patologie jako profesorka a zástupkyně přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost. Dále vykonává funkci vedoucí lékařky Bioptické laboratoře, s.r.o v Plzni. V současné době je proděkankou Lékařské fakulty UK v Plzni pro specializační vzdělávání, členkou Koordinační oborové rady (KOR) a předsedkyní Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor patologie.

Jejím hlavním odborným zaměřením je onkopatologie, především nádory hlavy a krku a karcinom prsu. Je autorkou a spoluautorkou více než 150 původních vědeckých prací v odborných recenzovaných časopisech, z toho více než 100 originálních vědeckých publikací v mezinárodních časopisech s faktorem impaktu (IF). Dále je spoluautorkou knihy Histopathology of the Salivary Glands, Springer 2014 (Hellquist, Skalova) a autorkou mnoha kapitol v monografiích, včetně WHO Classification of Head and Neck Tumours, IARC Press, Lyon 2005 a 2017. Je pravidelně zvána jako “invited speaker” na mezinárodní konference, workshopy, kongresy a semináře jak pro patology tak klinické lékaře s více než 100 přednášek na zahraničních i domácích fórech, především se zaměřením na nádory hlavy a krku a prsu. H-index prof. Skálové odpovídal v lednu 2019 hodnotě 30 dle Web of Science, počet citací 2 300 (bez autocitací).